วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยวงเดือน , สง่านขนาดใหญ่ (สว่านโรตารี) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ (EMS) หมายเลขทะเบียน ผต ๔๘๗๔ นครราชสีมา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ (EMS) หมายเลขทะเบียน ผต ๔๘๗๔ นครราชสีมา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุมและห้องปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว) (๒๘ กรกฎาคม) ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุ (โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) (๒๘ กรกฎาคม) ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง (ชนิดด้ามปืน แบบปรับฝอยได้) จำนวน ๑ หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ถังเคมีดับเพลิง (ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์) จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงสายดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง