วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ภายในเขตเทศบาลำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลในพื้นที่ ตามโครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอื่น ๆ (จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการเด็กและเยาวชนจิตสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการอบรมการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในบ่อซีเมนต์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง ตามโครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิืกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง