วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านเสงี่ยม ถึงบ้านนางสุนทร บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ตามโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๖ ถึงซอย ๗ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยหนองพุดซา ๘/๑ (ซอยข้างบ้านเลขที่ ๔๕๗) บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยทรัพย์มงคล (ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ ๖๗๙) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๓๖๘ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๖-๔๘๘๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง