วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ (มาตรวัดน้ำ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๖๔๒๔ นครราชสีมา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน (โครงการอบรมทบทวนหน่วยกู้ชีพตำบลโพธิ์กลาง) ในวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ (โครงการอบรมทบทวนหน่วยกู้ชีพตำบลโพธิ์กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างเหมาเพื่อจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง