วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๖-๔๘๘๑ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ศพด.ทต.โพธิ์กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน ๙๐ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน เปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
3  มี.ค. 2563
ซื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง