วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ ขณะอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔,๓๓๐ มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๕-๘๑๑๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ทะเบียน ๘๕-๘๕๖๒ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ( จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัส ๔๗๙-๕๗-๐๐๔๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง