วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กม ๔๓๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๘๑๑๗ นครราชสีมา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทะเบียนครุภัณฑ์ เลขที่ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำแบบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง