วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน 3600 นครราชสีมา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกดับเพลิง ทะเบียน ผค 3036 นครราชสีมา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
15  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนกฉ.-๖๖๙๒ นครราชสีมา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังชุมชนจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการสานพลังชุมชนจัดการขยะมูลฝอย ในวันที่ 17 มกราคม 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการสานพลังชุมชนจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสาธิตการจัดการขยะในครัวเรือน โครงการสานพลังชุมชนจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง