วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2562
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ ขณะอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (จำนวน๔รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขค ๓๑๐๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างซ่่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผพ ๘๐๒๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมไฟไซเรนรถยนต์กู้ชีพ (EMS) หมายเลขทะเบียน ผต ๔๘๗๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๘๑๑๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ (EMS) หมายเลขทะเบียน ผต ๔๘๗๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถแทรคเตอร์ ทะเบียน ตง ๔๓๗๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง