วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางไปบ้านพักพันพัฒนาที่ ๒ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางซอยหนองน้อย ช่วงที่ ๑ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมท้าวสุรนารี ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่างภายในบ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางไปตลาดช้าง ซอย ๕ ถึง ซอย ๖ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยไผ่หวาน ข้างบ้านเลขที่ ๓๑๖ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง