วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๖-๔๘๘๐ นครราชสีมา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทะเบียนครุภัณฑ์ เลขที่ 416-50-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผค 3036 นครราชสีมา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน ๕๐ คน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน 8023 นครราชสีมา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๘-๕๘-๐๐๐๕ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง