วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2563
ซื้อผ้าปิดจมูก เจลล้างมือ เดทตอล ฮล่าฮูป ใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการป้องกัน โรคต่างๆ ในเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรผู้สูงอายุ ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ จำนวน ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๘-๕๙-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๓๖๙ นครราชสีมา)
10  ม.ค. 2563
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ ขณะอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓