วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการอบรมการปลูกชะอมให้แตกยอดทั้งปี จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๐๐๕ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง