วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดฯโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน 4,506 มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้บุนวมโครงเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๓๖๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๔๒๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างเหมาเพื่อจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๘-๕๙-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๘-๕๘-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ (มาตรวัดน้ำ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง