วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรผู้สูงอายุ ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ จำนวน ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๘-๕๙-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๓๖๙ นครราชสีมา)
10  ม.ค. 2563
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ ขณะอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง