วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่างภายในบ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง
19  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่าง ภายในบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง
19  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่าง ภายในบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๕๘๕ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำวัสดุสำนักงาน - (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทถนน Asphaltic Concrete จำนวน ๒ โครงการ)
13  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างโดมพร้อมทางเชื่อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
12  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๓ คัน - งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอยโชคอนันต์ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง