วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมท้าวสุรนารี ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๔๖๔ ถึงบ้านเลขที่ ๗๙๐ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยกรีนเฮ้าส์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเปิด ซอย ๘ ถึง ซอย ๙ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเปิด ซอย ๙ ถึง ซอย ๑๐ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทถนน Asphaltic Concrete จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทถนน จำนวน ๒๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทรางระบายน้ำ จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแบบพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักสวัสดิการโครงการ ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)