วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ ขณะอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๖๔๗ มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง