วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๖ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปลาทองย่อย ๔ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ โครงการวัยใสใส่ใจธรรมะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการวัยใสใส่ใจธรรมะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างอจำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง