วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-๖๖๙๒ นครราชสีมา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๙๓๕๔ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๕๑๒๒ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์กู้ชีพ (EMS) หมายเลขทะเบียน ผต ๔๘๗๔ นครราชสีมา)( โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างเหมาเพื่อจัดหาวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (หน้ากากอนามัยแบบผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ป้ายสัญญาณไฟฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๔๒๔ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง