วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2564
จ้างเหมาติดตั้งวอลเปเปอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ OKI MC๓๖๓ ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๔๗๙-๖๓-๐๐๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผงกั้นห้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม),โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างเช่าไฟประดับพร้อมติดตั้งตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระขนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม),โครงการจัดงานวันเฉลิมพระขนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตง ๔๓๗๖ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๑-๐๐๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๒๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๓๒๑๔ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ ขณะอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง