วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองแบบ ประเภทงานประปา โครงการก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างออกแบบค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างเหมาตัดสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๘๘๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon MP ๒๘๗ ทะเบียนครุภัณฑ์ฯ ๔๗๙-๖๐-๐๐๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ ทะเบียน ตง ๔๓๗๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง