วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2567
ออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทรางระบายน้ำ จำนวน ๕ โครงการ
21  ก.พ. 2567
ออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทถนน จำนวน ๒๔ โครงการ
21  ก.พ. 2567
ออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทถนน Asphaltic Concrete จำนวน ๔ โครงการ
21  ก.พ. 2567
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง)
19  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ จอ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง