วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการเมืองสะอาดจัดการขยะชุมชนน่าอยู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน) เปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน2รายการเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ เครื่องสูบนำ้แบบบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายรณรงค์โครงการตำบลลดเสี่ยงด้วยโรคไม่ติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการตำบลลดเสี่ยงด้วยโรคไม่ติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการสร้างสรรค์เปิดโลกกว้างนอกห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง