วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายรณรงค์โครงการป้องกันและฟื้นฟูโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันโครงการป้องกันและฟื้นฟูโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง