วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง