วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ ทะเบียน ตง ๔๓๗๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างเหมาติดตั้งวอลเปเปอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ OKI MC๓๖๓ ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๔๗๙-๖๓-๐๐๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผงกั้นห้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม),โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างเช่าไฟประดับพร้อมติดตั้งตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระขนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม),โครงการจัดงานวันเฉลิมพระขนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตง ๔๓๗๖ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๑-๐๐๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๒๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง