วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 76 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว จำนวน ๒๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง