วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม ๔๓๒๗ นครราชสีมา (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๘๘๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผว ๒๒๐๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๙ รายการ) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๑๖ รายการ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (จำนวน ๔ เครื่อง) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน ๒ รายการ) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำด้วยเครื่องคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำปะปา โดยใชเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile Printer) และส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตง ๔๓๗๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง