วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่่อพัก สายทางตลาดหนองปรือ - ชุมชนบ้านพัก สวัสดิการข้าราชการกองทัพภาคที่ ๒ โครงการ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง
28  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณหน้ากรมทหารช่างที่ ๒ ถึง บริเวณหน้ากองพันทหารช่างที่ ๒๐๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมาติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง