วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙๔ รายการ - (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ - (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรืหรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ - (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเภทถนน จำนวน ๑๕ โครงการ
12  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลเด็กเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียง และเวที ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเต็นท์โดม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง