วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยมหาเศรษฐี ข้างบ้านเลขที่ 356 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง
20  มิ.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยชาญมะเริง ข้างบ้านเลขที่ ๑๓๕ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง
20  มิ.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณข้างตลาด กรซย. บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง
20  มิ.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเฉลิมพระเกียรติ ซอย ๒ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง
20  มิ.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยศรีโพธิ์กลาง ซอย๗ เชื่อมซอยโพธิ์นิมิต บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง
20  มิ.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเสรีชัย ๑ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง
20  มิ.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยไก่ชน ช่วงที่ ๒ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง
20  มิ.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสามทหาร (ช่วงที่ ๒) บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง
20  มิ.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสนิทบรรเลง บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง
20  มิ.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยสุวรรณปลื้มจิตร บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง