เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
รายงานการติดตามและประเมินผล
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล
ประกาศแสดงรายรับ-รายจ่าย
ประกาศลดขั้นตอนฯ
งานกิจการสภา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณ
คู่มือสำหรับประชาชน
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
ว่าที่ร้อยตรีทศพล  ขุนภิรมย์
ปลัดเทศบาลตำบล
นายสมมิตร  ขวัญกลาง 
รองปลัดเทศบาลตำบล
   
นางประกายทิพย์  ลัทธปรีชา นายเกริกศักดิ์   เดชไกรสร นายอรรถกร  ล้อมในเมือง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     
 นางวันเพ็ญ ศิริพันธุ์ จ่าสิบเอกสรัณกร แก่นละออ นางศิริกุล คัดสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

     
นายสมมิตร  ขวัญกลาง 

 

                รักษาราชการแทน                   

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร