วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (จำนวน๓รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ (มาตรวัดน้ำ 180 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทะเบียนครุภัณฑ์ เลขที่ 416-51-0030 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง แบบข้อแข็ง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง