วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อทรายกำจัดยุงลายและสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 85-2369 นครราชสีมา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณหมู่บ้านประวรรดา ถึงทางแยกบ้านตาปุ๋ย บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง
18  เม.ย. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง