วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562 จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ ขณะอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๒๐๓ มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 จำนวน 9 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-8562 นครราชสีมา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก 220 ลบ.ม.) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานวันชาติ (5 ธันวาคม) ประจำปี 2561 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะโตโยต้า 4 ประตู ทะเบียน ขค 3200 นครราชสีมา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง