เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556

กองส่งเสริมการเกษตร ฯ

 
นายสมมิตร  ขวัญกลาง
Mr.Sommit  Khunklang

รองปลัดเทศบาลตำบล 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

   
นางพูนสิน  ทองปุย
Mrs.Poonsin  Thongpul
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
   
 
    จ.ส.อ.ศิวนาถ   แก้วชมภู
 Mr.Siwanath  Keawchormpoo
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน